Puusepän­li­ike Puun­Helinää on perus­ta­mani yri­tys , joka toteut­taa per­in­teitä kun­nioit­taen kaiken­laiset puusepän­työt.  Puus­ta tekem­i­nen on aina ollut lähel­lä sydän­täni. Ver­stas sijait­see Pyhäjärvel­lä, nelostien var­rel­la, Pohjois-Pohjanmaalla.

Mate­ri­aali on tärkein. Käytän sekä annan koti­maisille puu­la­jeille niille kuu­lu­van arvon. Suo­ma­laiset puu­la­jit vaahtera, koivu, lep­pä, saarni, jala­va, tam­mi ja sekä use­at havupu­ut ovat suosikki­ma­te­ri­aale­jani. Suun­nit­te­len kaik­ki pro­jek­tit yksilöl­lis­es­ti ja asi­akkaan toivei­den mukaan. Kaik­ki työt teen asi­akkaan pienem­piäkin toivei­ta noudattaen.

Pieni yri­tys voi tar­jo­ta jous­tavu­ut­ta ja yksilöl­listä palvelua asi­akkaiden vai­htele­vien tarpei­den mukaan. Yri­tyk­seni palvelee monipuolis­es­ti sekä yri­tys- että yksityisasiakkaita.

Palvelut

Valmis­tan koti­mais­es­ta puus­ta ammat­ti­taidol­la huonekalu­ja, sis­us­tus­tavaroi­ta ja mon­en­laisia käyt­töesineitä. Valikoimi­i­ni kuu­luu myös eri­lais­ten ain­ut­laa­tu­is­ten puulelu­jen valmis­t­a­mi­nen. Voin valmis­taa koti­isi sopi­vat huoneka­lut, pöytäryh­mät, työ­ta­sot, työpöy­dät ym. mit­tati­laustyönä. Teen myös kalus­tei­den pintakäsittelyä.

Voin myös entisöidä ja kor­ja­ta sin­ulle tärkeitä huonekalu­ja. Työnku­vaani kuu­luu myös hirrestä veis­tet­tävät piharaken­nuk­set ja grillimökit.

Yri­tyk­seni palvelui­hin kuu­luu myös mökkitalkkari­palve­lut, käsit­täen kaiken­laiset kor­jaus- ja huolto­työt, nur­mikon­leikkaamiset ja polt­topuiden tekemiset. Näin sin­ulle mah­dol­lis­tuu mökil­lä rentou­tu­mi­nen ja jouteno­lo. Voin tehdä puolestasi ne työt, joi­ta et itse ehdi. Räätälöidään palvelu sin­ulle, per­heelle­si tai vaikka­pa suvulle­si sopivaksi.

Huonekaluja

Sisustusesineitä

Leluja

Pöydät

Yhteystiedot

PuunHelinää

Y‑tunnus
1953891–9

Osoite
Pel­lon­pään­tie 94
86800 PYHÄSALMI

Sähkö­posti
info@puunhelinaa.fi

Puhe­lin­nu­mero
0401663612

Yhteydenottolomake